PRZEDSZKOLE – WAŻNE INFORMACJE (akt.)

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu wczorajszym obostrzeniami od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. punkty oraz oddziały przedszkolne będą zamknięte.

AKTUALIZACJA: Do przedszkola będą mogły przyjść wyłącznie dzieci:

 • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego LUB
 • rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą LUB
 • rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 LUB
 • rodziców, którzy realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego LUB
 • rodziców, którzy pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny LUB
 • rodziców, którzy wykonują działania ratownicze LUB
 • rodziców, którzy są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) LUB
 • rodziców, którzy są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej LUB
 • rodziców, którzy są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej LUB
 • rodziców, którzy są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych LUB
 • rodziców, którzy są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 LUB
 • rodziców, którzy są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wszystkich zainteresowanych rodziców, którzy spełniają co najmniej jeden z w/w warunków prosimy o wypełnienie stosownego wniosku i oświadczenia (dostępne poniżej oraz u wychowawców w przedszkolu).

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE

Jednocześnie informujemy, że w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kształcenie realizowane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W klasach I-VIII w naszej szkole korzystamy z narzędzi Google (Classroom, Meet), a w przedszkolach – z e-dziennika firmy Vulcan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększenie
Kontrast