Kronika szkoły z lat 1972-2000

Rok szkolny 1972/73

Rok szkolny 1972/93 uczniowie hyżneńscy rozpoczęli już w nowym budynku szkolnym. 336 uczniów z 13 oddziałów spotkało się w jednym obiekcie, w jasnych przestronnych salach. Dwuosobowe stoliki, sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia i lśniące parkiety wprost oczarowały młodszych i starszych. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele z zapałem przystąpili do pracy.
Rozpoczęły swoją działalność organizacje uczniowskie: Samorząd Szkolny, ZHP, PCK, SKO, LOP i LOK. W listopadzie zainicjowało pracę ognisko przedszkolne dla dzieci 6-letnich. W grudniu powstała Spółdzielnia Uczniowska, prowadząca sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i świeżym pieczywem. Wszystkich uczniów objęto akcją „szklanki mleka”.
Podczas ferii zimowych w szkole zorganizowane było zimowisko harcerskie Hufca Rzeszów-Powiat, wzięło w nim udział 18 naszych harcerzy.
W wyniku klasyfikacji końcoworocznej wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klas programowo wyższych. Kilkunastu zakwalifikowano do klas uzawodowionych, które powstaną w nowym roku szkolnym.
Decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania powołano w Hyżnem z dniem 1 lutego 1973 r. Gminnego Dyrektora Szkół w związku z przemianowaniem naszej szkoły na Zbiorczą Szkołę Gminną.
Rok szkolny uroczyście zakończono 20 czerwca.

Rok szkolny 1973/74

Inauguracja roku szkolnego 1973/74 odbyła się 3 września. Do klas V-VIII przybyli uczniowie z Brzezówki, do klas uzawodowionych z pozostałych miejscowości naszej gminy. Z powodu braku nauczyciela zlikwidowano czteroklasową szkołę w Nieborowie.
Uchwałą Rady Pedagogicznej powołany został do życia Szczep Harcerski, któremu po 2 miesiącach wytężonej pracy 4 listopada nadano imię gen. Władysława Sikorskiego. Tego dnia otwarta została Izba Pamięci Narodowej poświęcona naszemu bohaterowi. Przy szczepie utworzono Młodzieżowy Krąg Instruktorski, zrzeszający 11 „zapaleńców” harcerstwa – naszych absolwentów, obecnie uczniów szkół średnich w Rzeszowie i Tyczynie. Z 200-osobowej braci harcerskiej wyłoniono 60 harcerzy uzdolnionych muzycznie, „Estradę” śpiewająco-grającą. W grudniu 1973 r. gościliśmy u siebie ekipę telewizyjną z Czechosłowacji, dla której oprócz harcerzy z ciekawym programem wystąpiły też nasze zuchy.
Dużą popularnością cieszyły się imprezy harcerskie, zbiórka surowców wtórnych (w celu gromadzenia własnych środków finansowych) oraz inicjatywa pracy młodzieży szkolnej przy budowie „starej drogi”.
W szkole wprowadzono niektóre elementy jednolitego systemu wychowawczego, uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: klasy I-III „Iskierki”, klasy IV-V „Płomyki”, klasy VI-VIII „Żacy”.
Od października rozpoczęła swą działalność świetlica szkolna, kuchnia wydawała dla uczniów ciepłe posiłki – zupy. Zatrudniono intendentkę i dwie kucharki.
W czasie ferii zimowych odpoczywało w naszej szkole 50 harcerzy z Lipska (kieleckie), nasi harcerze wyjechali do Solca nad Wisłą.
W czerwcu 1974 r. rozpoczął się w szkole remont wnętrz w związku z przygotowaniem budynku do potrzeb kolonii dla dzieci Polonii Zagranicznej z Danii, Szwajcarii, Szwecji, USA i Węgier. Utwardzono też boiska szkolne, w sierpniu położono na nich dywanik asfaltowy.
Rok szkolny zakończono 20 czerwca, absolwenci klas ósmych odeszli 14 czerwca.

Rok szkolny 1974/75

Rok szkolny 1974/75 był drugim rokiem pracy Zbiorczej Szkoły Gminnej, której podlegały Szkoły Podstawowe w Dylągówce, Grzegorzówce, Szklarach i punkty filialne w Brzezówce i Wólce Hyżneńskiej.
W Hyżnem zorganizowano 2 klasy uzawodowione (VII i VIII) o kierunku rolniczym. Do 15 oddziałów uczęszczało 400 uczniów. W szkole zatrudniony został księgowy i kierownik administracyjno-gospodarczy.
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie zarządziło wprowadzenie jesiennej przerwy w nauce (7-10 października) celem udzielenia pomocy rodzicom w wykopkach. W szkole funkcjonują 4 kółka zainteresowań: fotograficzne, teatralne, techniczne i sportowe, młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach nawet w czasie ferii zimowych. Nasi uczniowie brali udział w eliminacjach szkolnych i gminnych konkursów przedmiotowych.
W tym roku wszystkie klasy przyjęły własne nazwy, miały swoje piosenki i symbole. Trzy drużyny harcerskie i 3 zuchowe zrzeszały ok. 200 członków.
Dużą popularnością uczniów cieszyły się imprezy szkolne, organizowane wspólnie przez samorząd i harcerstwo – turnieje klas, wieczory humoru i piosenki, zabawy itd. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klas programowo wyższych.
Rok szkolny zakończono 5 czerwca 1975 r.

Rok szkolny 1975/76

Wcześniej niż zwykle, bo już 21 sierpnia, rozpoczął się rok szkolny 1975/76. Do 15 oddziałów uczęszczało 401 uczniów, po jednej z klas VI i VIII realizowały program klas uzawodowionych. W ramach reformy administracyjnej kraju z dniem 1 lipca przestały istnieć powiaty, szkoły gminne stały się bezpośrednio podległe Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.
Ministerstwo Oświaty i Wychowania wprowadziło do szkół Kodeks Ucznia – zbiór praw i obowiązków. Starsze klasy poświęciły wiele godzin wychowawczych na dyskusję i jego wdrażanie. Wyraźnie wzrosła odpowiedzialność uczniów za powierzone im sale lekcyjne, sprzęt, dekoracje, poprawiły się wyniki nauki i zachowania.
W Hyżnem powołano Hufiec ZHP, w szkole zatrudniono specjalistę wychowania fizycznego, dzięki czemu ożywiła się działalność sportowa uczniów. Poważny wpływ na to, oprócz lekcji, miały zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego, zrzeszającego najbardziej sprawną fizycznie młodzież. Wprowadzono też godziny sportu, za organizację których odpowiedzialni byli młodzieżowi organizatorzy sportu (po dwóch z klas V-VIII).
W Zbiorczej Szkole Gminnej w Hyżnem przeprowadzano gminne eliminacje konkursów przedmiotowych. Nasi uczniowie zajmowali w nich czołowe pozycje, kwalifikując się tym samym do uczestnictwa w etapach wyższego stopnia.
Największym sukcesem było zdobycie II miejsca w wojewódzkim Konkursie Polonistycznym przez uczennicę klasy VII a, Krystynę Trzynę.
A oto pozostałe sukcesy naszej szkoły:

 • II m. w wojewódzkim przeglądzie zespołów muzycznych,
 • II m. w rejonie piłki koszykowej chłopców,
 • II m. w rejonie piłki nożnej chłopców oraz ręcznej dziewcząt i chłopców,
 • III m. w rejonowych sztafetowych biegach przełajowych.
  Dzięki tym sukcesom szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy, drużyny otrzymały reprezentacyjne kostiumy.
  Jak co roku organizowano różne imprezy rocznicowe i rozrywkowe. Tradycją stało się już pasowanie pierwszoklasistów i pożegnanie absolwentów. Samorząd uczniowski i harcerze organizują wspólnie andrzejki i dyskoteki; zuchy troszczą się o odpowiednią oprawę Dnia Matki. Komitet Rodzicielski dba o wspaniałą oprawę zabawy noworocznej, Dnia Dziecka, finansuje też zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów.
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 5 czerwca.

Rok szkolny 1976/77

Rok szkolny 1976/77 rozpoczęto 23 sierpnia. Do 14 oddziałów uczęszcza 403 uczniów, wśród nich kilku z Nowego Borku – Przylasku. Jak w latach poprzednich funkcjonuje również oddział przedszkolny i świetlica. Troje dzieci przewlekle chorych objęto nauczaniem indywidualnym w domu. Zdolni uczniowie mogą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w pracy kółek przedmiotowych: języka rosyjskiego, matematyki i fizyki. Uzdolnieni artystycznie pracują w kole recytatorskim, zespole muzycznym i w chórze szkolnym. Na pochwałę zasłużył Szkolny Klub Sportowy. Najlepsi uczniowie klas VII i VIII biorą udział w konkursach przedmiotowych: polonistycznym, języka rosyjskiego, matematycznym i fizycznym.
Nasze sukcesy:

 • II m. w wojewódzkim Konkursie Polonistycznym uczennicy Elżbiety Krztoń (VII a) i Krystyny Trzyny (VIII a),
 • II m. w wojewódzkim przeglądzie chórów szkolnych,
 • wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie zespołów muzycznych,
 • Puchar Prezesa GS w Hyżnem w gminnym turnieju piłki siatkowej,
 • I m. w wojewódzkich biegach sztafetowych 8 x 50 chłopców,
 • IV m. w wojewódzkich biegach sztafetowych 8 x 50 dziewcząt,
 • IV m. w wojewódzki czwórboju l.a. dziewcząt,
 • V m. w województwie w tenisie stołowym – Ranata Kaplita,
 • I m. w wojewódzkim przeglądzie piosenki zuchowej – DZ „Orlęta”.
  Dyplom uznania za udział w konkursie „Działamy oszczędnie i nowocześnie” na szczeblu wojewódzkim otrzymała Spółdzielnia Uczniowska. Takim dyplomem wyróżniono też szkołę za udział w ogólnopolskim konkursie „Wychowujemy do trzeźwości”, dyplom przyznał Zarząd Główny Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego i Ministerstwo Oświaty i Wychowania.
  Jak w latach poprzednich w szkole działają: Samorząd Uczniowski, Szczep Harcerski (4 drużyny harcerskie i 4 zuchowe), PCK, SKO, LOP, LOK. Pod kierunkiem wychowawców i opiekunów organizacji młodzież prowadzi liczne akcje i imprezy. Uroczystymi akademiami, apelami i wieczornicami czczone są święta państwowe. Harcerze opiekują się miejscowym pomnikiem. W rocznicę urodzin bohatera szkoły – gen. W. Sikorskiego – odbył się uroczysty apel, przed Jego portretem w Izbie Pamięci złożono kwiaty.
  Oprócz wycieczek do zakładów pracy naszej gminy zorganizowano 3 wyjazdy poza jej teren. Uczniowie klas V i VI zwiedzali zabytki Łańcuta, VII Rzeszowa, uczniowie klas VIII zwiedzali Warszawę.
  Podczas ferii zimowych 10 naszych uczniów odpoczywało w Ośrodku Wycieczkowym w Mielcu, 15 harcerzy uczestniczyło w zimowisku w Zagórzu koło Sanoka. W okresie wakacji 39 uczniów wyjechało na kolonie, 17 zuchów i harcerzy na obóz harcerski, 10 – wędrowny i 8 na sportowy. Jak w latach poprzednich w lipcu gościliśmy około 100 dzieci Polonii.
  Rok szkolny zakończono 4 czerwca.

Rok szkolny 1977/78

Rok szkolny 1977/78 rozpoczęto 22 sierpnia. W 15 oddziałach uczy się 373 uczniów, do oddziału przedszkolnego uczęszcza 38 sześciolatków. Z żywienia w świetlicy szkolnej korzysta 200 – 230 uczniów. W szkole funkcjonują kółka przedmiotowe: języka rosyjskiego, matematyczne, młodych fizyków, chór szkolny; w ognisku zajęć pozalekcyjnych działają: kółko recytatorskie i plastyczne, zespół instrumentów szarpanych i akordeonistów.
Samorząd szkolny wprowadził uroczyste przyjmowanie uczniów klas VI w poczet Żaków, organizowano turnieje towarzyskie dla równoległych klas VI, VII i VIII. Każda klasa urządzała własne imieniny, andrzejki, spotkania z matkami w Dniu Kobiet i Dniu Matki.
45 uczniów klas najstarszych wyjechało w maju na 3-dniową wycieczkę do Warszawy. Wydatnej pomocy w jej zorganizowaniu udzielił Komitet Rodzicielski, przeznaczając na ten cel 4000 zł, Spółdzielnia Uczniowska dała 1000 zł.
Jak w latach poprzednich, uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych, zajmując następujące lokaty:

 • Konkurs Polonistyczny – I m. w gminie i rejonie oraz II w województwie: Elżbieta Krztoń kl. VIII a; I m. w gminie uzyskała również Elżbieta Ślemp kl. VII a;
 • Konkurs Języka Rosyjskiego – I m. w gminie i VI w województwie: Elżbieta Krztoń; II m. w gminie: Elżbieta Ślemp;
 • Konkurs Matematyczny – II m. w gminie: Barbara Patrzyk VIII b;
 • Konkurs Fizyczny – kolejne miejsca zajęli: Anna Kłoda VIII b, Wiesław Rożek VIII a, Barbara Patrzyk VIII b.
  W wojewódzkim konkursie „Młodość i Trzeźwość” nasza szkoła zajęła II miejsce.
  Sukcesy sportowe:
 • II m. dziewcząt i IV chłopców w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych,
 • II m. dziewcząt i IV chłopców w narciarskich biegach sztafetowych Zimowej Spartakiady Wojewódzkiej,
 • III m. dziewcząt w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych 10 x 800 m,
 • VI m. chłopców w sztafetach 10 x 1000 m,
 • II m. dziewcząt w województwie w piłce ręcznej,
 • I m. w województwie – Renata Kaplita VII b – tenis stołowy,
 • II m. w województwie – Jerzy Bialic VII c – pchnięcie kulą.
  W Festiwalu Piosenki Zuchowej wyróżniła się drużyna „Orląt” – I m. w gminie i rejonie, wyróżnienie w województwie.
  Rok szkolny zakończono 9 czerwca 1978 r. Trzy uczennice – Anna Kłoda, Elżbieta Krztoń i Barbara Patrzyk – otrzymały świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem i odznaką „Srebrnej Tarczy”.

Rok szkolny 1978/79

21 sierpnia zainaugurowano rok szkolny 1978/79. W 16 oddziałach uczy 392 uczniów, do oddziału przedszkolnego uczęszcza 43 dzieci.
Osiągnięcia szkoły:

 • Drużyna Zuchowa „Orlęta” zdobyła po raz trzeci tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej,
 • Konkurs Języka Rosyjskiego – I m. w gminie i rejonie oraz III w województwie – Elżbieta Ślemp VIII a,
 • I m. chłopców, II m. dziewcząt w wojewódzkich zawodach „Sprawni jak żołnierze”,
 • II m. w jesiennych wojewódzkich biegach przełajowych,
 • II m. dziewcząt i chłopców w województwie – piłka koszykowa,
 • III m. chłopców w województwie w zawodach o puchar Nowin w piłce koszykowej,
 • V m. chłopców w województwie – piłka ręczna,
 • V m. chłopców w województwie – la,
 • I m. w województwie – wieloboje specjalistyczne 4 x 1000 m,
 • I m. w województwie – Renata Kaplita VIII b – tenis stołowy,
 • I m. w województwie – Jerzy Bialic VIII c – pchnięcie kulą,
 • I m. w województwie – Bogdan Filip VIII c – bieg na 1000 m,
 • III m. w województwie – Janusz Krajewski VIII c – bieg na 1000 m,
 • III m. w województwie – Alina Bembenek VII a – bieg na 600 m,
 • IV m. w województwie – Anna Żurek VIII c – pchnięcie kulą,
 • V m. w województwie – Barbara Więcek VII a – biegi narciarskie na 3 km,
 • I m. w województwie – Jerzy Bialic i Anna Żurek – rzut oszczepem,
 • III m. w województwie – Małgorzata Sowa VIII c – rzut oszczepem.
  13 czerwca 1979 r. uroczyście zakończono rok szkolny. 13 z 74 uczniów klas VIII otrzymało świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem i odznaki „Srebrnej Tarczy”: Anna Bukała, Krystyna Król, Elżbieta Ślemp, Barbara Starzak, Janina Paściak, Zofia Walas, Lucyna Żurek, Renata Kaplita, Anna Kuk, Danuta Paluch, Janusz Bogdan, Janusz Leniard, Jacek Tadla.
  38 uczniów z klas IV – VII otrzymało świadectwa ukończenia klasy z wyróżnieniem.

Rok szkolny 1979/80

Rok szkolny 1979/80 rozpoczęto 20 sierpnia. Uczęszcza 371 uczniów i 46 dzieci do dwóch oddziałów przedszkolnych. Szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce naukowe i komplet mebli do pracowni nauczania początkowego. Uczniowie brali udział w wielu konkursach plastycznych, w konkursie „Młodość – Trzeźwość” (wyróżnienie w województwie), konkursie na lodowiska szkolne – otrzymano nagrodę w wysokości 5000 zł na zakup sprzętu sportowego.
Wyniki konkursów przedmiotowych:

 • Konkurs Polonistyczny – I m. w gminie i udział w eliminacjach wojewódzkich: Wanda Trzyna VIII b, II m. w gminie – Danuta Mitał VIII a;
 • Konkurs Języka Rosyjskiego – w gminie kolejno Bożena Starzak VII a, Lucyna Południak i Ewa Marszałek VIII b;
 • Konkurs Historyczny – I m. w gminie Piotr Bukała VIII a, III m. Bożena Starzak VII a;
 • Konkurs Matematyczny – najlepsi w gminie to Marta Mikrut VIII a, Bogusława Szczoczarz VIII b i Piotr Bukała VIII a;
 • Konkurs Chemiczny – najlepsi w gminie: Danuta Mitał, Marta Mikrut i Alina Bembenek VIII a.
  Sukcesy sportowe:
 • I m. w gminie i rejonie – Artur Kaplita – tenis stołowy;
 • I m. w gminie – Barbara Więcek – tenis stołowy;
 • I m. dziewcząt w rejonie – czwórbój la;
 • I m. dziewcząt w rejonie – sztafety 8 x 50 m;
 • I m. chłopców w rejonie – piłka ręczna;
 • II m. dziewcząt i chłopców w rejonie – piłka siatkowa;
 • II m. dziewcząt i chłopców w rejonie – piłka koszykowa;
 • IV m. w województwie – sztafety 4 x 100 m,
 • II m. w województwie – Alicja Bukała – badminton,
 • IV m. w województwie – Barbara Więcek – badminton.
  Rok szkolny zakończono 7 czerwca. Najlepsi absolwenci, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i odznakę „Srebrnej Tarczy” to: Alina Bembenek, Piotr Bukała, Marta Mikrut, Danuta Mitał, Małgorzata Bała, Zofia Jasińska i Wanda Trzyna.

Rok szkolny 1980/81

Rok szkolny 1980/81 rozpoczęto 20 sierpnia. Pracę ukierunkowano przede wszystkim na uczczenie 100 rocznicy urodzin bohatera szkoły – gen. Władysława Sikorskiego. Oprócz lekcji wybranych przedmiotów, apeli w grupach wiekowych, zbiórek zuchowych i harcerskich, dokonano zmiany wystroju Izby Pamięci Narodowej i zakupiono do niej nowe meble. Młodzież brała udział w konkursie wiedzy o patronie szkoły i plastycznym, do któreo włączyli się nasi absolwenci – Piotr Smoliński i Karol Trzyna.
18 maja 1981 r. odbyła się w szkole sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i działalności generała. Uczniowie klas VI – VIII prezentowali referaty dotyczące związków W. Sikorskiego z Rzeszowszczyzną i działalności wojskowej oraz politycznej.
20 maja odbyła się uroczysta wieczornica, w której oprócz uczniów i mieszkańców Hyżnego wzięli udział mieszkańcy naszej gminy, delegacje uczniów z Kolbuszowej i Stalowej Woli, przedstawiciele władz wojewódzkich i Wojska Polskiego. Młodzież szkolna przygotowała program artystyczny „Żołnierski szlak”.
22 maja gościliśmy 100 uczestników ogólnopolskiej sesji naukowej, zorganizowanej przez WSP w Rzeszowie p.n. „Władysław Sikorski – żołnierz i polityk”. Szkołę odwiedzili wybitni historycy z całej Polski, obecni byli też przedstawiciele prasy, radia, telewizji.
W maju i czerwcu gościło w naszej szkole wiele wycieczek młodzieży szkolnej i dorosłych, także z zagranicy.
Dla uczczenia urodzin patrona szkoły młodzież klas najstarszych wykonała szereg prac, zamontowano ławki wokół boiska sportowego i przebudowano schody wejściowe. Szkolne zbiory dokumentów o gen. Sikorskim prezentowane były w muzeach Rzeszowa, Krakowa, Krosna i Sandomierza.
Laureaci gminnych konkursów przedmiotowych:

 • Konkurs Polonistyczny – Barbara Bukała i Andrzej Kłoda;
 • Konkurs Języka Rosyjskiego – Bożena Starzak, Lucyna Walas, Ewa Marszałek;
 • Konkurs Historyczny – Bożena Starzak, Marta Tadla;
 • Konkurs Matematyczny – Anna Bialic, Lesława Błońska;
 • Konkurs Chemiczny – Anna Bialic.
  Sukcesy sportowe:
 • I m. w gminie i rejonie – Artur Kaplita – tenis stołowy;
 • I m. w gminie i II w rejonie – Zofia Dziopak – tenis stołowy;
 • I m. w rejonie i V w województwie – czwórbój la – dziewczęta;
 • I m. w rejonie i V w województwie – sztafetowe biegi przełajowe – dziewczęta;
 • I m. w rejonie i VI w województwie – sztafetowe biegi przełajowe – chłopcy;
 • II m. w rejonie dziewcząt i chłopców – piłka siatkowa;
 • II m. w województwie chłopców – piłka ręczna;
 • II m. w woj. mistrzostwach młodzików – dziewczęta;
 • II w. w woj. mistrzostwach młodzików – chłopcy.
  W Letnich Igrzyskach Wojewódzkich Młodzieży Szkolnej drużyny piłki ręcznej dziewcząt i chłopców zajęły III m. o zdobyły brązowe medale.
  Szkoła liczyła 379 uczniów. Świadectwa ukończenia z wyróżnieniem klas IV – VII otrzymało 34 uczniów. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem i odznakę „Srebrnej Tarczy” otrzymali: Anna Bialic, Robert Dziopak, Andrzej Kłoda, Wacław Majchrowski, Tadeusz Zawora, Elżbieta Krężel, Lucyna Południak, Bożena Starzak, Marta Tadla, Bogumiła Trojanowska i Irena Zarzycka.
  Rok szkolny zakończono 10 czerwca 1981 r.

Rok szkolny 1981/82

1 września rozpoczęto rok szkolny 1981/82. W 16 oddziałach uczy się 376 uczniów, w 2 oddziałach przedszkolnych jest 53 dzieci. Dzieci z Nieborowa dowożone są otrzymanym do tego celu samochodem – osinobusem. Nauka odbywa się w cągu 5 dni tygodnia. Większość imprez i zawodów sportowych przeniesiona jest na soboty.
7 września gościła w szkole ekipa TVP z Warszawy, nagrywając audycję w szkolnej Izbie Pamięci Narodowej. W klasie VII a wprowadzono rozszerzony program wychowania fizycznego dziewcząt (6 godz. tygodniowo) – specjalizacja: piłka ręczna.
8 maja 1982 r. rozpoczął się w Hyżnem XVII wojewódzki rajd turystyczny „Szlakiem Partyzantów”. Jego uczestnicy zwiedzili szkolną IPN i przeszli pod pomnik partyzantów, gdzie odbył się harcerski apel poległych. Uczczono pamięć 16 mieszkańców naszej gminy.
Laureatami gminnych konkursów przedmiotowych zostali:

 • Konkurs Polonistyczny – Barbara Bukała;
 • Konkurs Języka Rosyjskiego – Lucyna Walas – III m. w rejonie; Zofia Dziopak, Teresa Bogdan;
 • Konkurs Matematyczny – Ryszard Rybka;
 • Konkurs Chemiczny – Lucyna Wojtyło.
  Sportowe sukcesy szkoły:
 • I m. w rejonie – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
 • I m. w rejonie – piłka ręczna chłopców;
 • I m. w rejonie i IV w województwie w czwórboju la chłopców;
 • I m. w rejonie i II w województwie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt 10 x 800 m;
 • I m. w rejonie i II w województwie w sztafetowych biegach przełajowych chłopców 10 x 1000 m;
 • IV m. w województwie w drużynowych mistrzostwach szachowych;
 • II m. w województwie – piłka ręczna chłopców;
 • III m. w województwie i brązowy medal – piłka ręczna dziewcząt;
 • I m. w rejonie – Zofia Dziopak – tenis stołowy;
 • IV m. w rejonie – Jolanta Filip – tenis stołowy;
 • IV m. w województwie – Lucyna Pelc – rzut oszczepem;
 • II m. w województwie – Grażyna Piorun – bieg na 60 m,
 • IV m. w województwie – Krzysztof Wybraniec – bieg na 60 m.
  Szkoła zajęła IV m. w województwie we współzawodnictwie Szkolnych Klubów Sportowych, wyprzedziły nas tylko: Rzeszów, Mielec i Kolbuszowa.
  W konkursie oszczędzania SKO zajęła I m. w gminie i II w rejonie.
  Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i odznaką „Srebrnej Tarczy” otrzymali: Barbara Bukała, Lucyna Janik, Urszula Paściak, Renata Habaj, Lucyna Wojtyło.
  43 uczniów z klas IV – VII otrzymało świadectwa z paskiem.
  Rok szkolny zakończono 30 czerwca.

Rok szkolny 1982/83

Rok szkolny 1982/83 rozpoczęta 1 września uroczystą akademią. Odbyły się pierwsze spotkania uczniów z wychowawcami. W 16 oddziałach uczy się 462 uczniów. Organizowano jak zwykle obchody świąt państwowych, samorząd szkolny organizował „Żakinadę”, turnieje towarzyskie klas, harcerze – andrzejki i Turniej Wiedzy Obywatelskiej. Do ceremoniału szkolnego włączono zawieranie paktów przyjaźni wśród klas I – III.
Wykorzystując szkolny samochód zorganizowano 3 wycieczki do Łańcuta, „Zelmeru”, Muzeum Okręgowego i BWA w Rzeszowie. 4 grudnia 1982 r. pracownicy szkół naszej gminy zwiedzali Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu.
Świetlica szkolna prowadzi żywienie dla około 200 uczniów i dożywianie w okresie jesienno – zimowym, tzw. „szklanka mleka”. Stałą opieką objęci są uczniowie dowożeni z Nieborowa (30) i dojeżdżający (50) z Nowego Borku i Brzezówki. Świetlica i biblioteka organizują też zajęcia w co drugą sobotę (na zmianę).
10 czerwca 1983 r. pożegnano uroczyście 48 absolwentów. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem i odznaką „Srebrnej Tarczy” otrzymali: Anna Bembenek, Marta Kowal, Tadeusz Musiał, Artur Kaplita i Bogusław Szpunar.
11 czerwca GOSiR zorganizował turniej gier i zabaw dla dzieci 6-letnich z całej gminy.
Rok szkolny zakończono 29 czerwca. Jak w latach poprzednich, wzorowych uczniów nagrodzono książkami ufundowanymi przez GS „SCh” w Hyżnem i dyplomami za różne osiągnięcia. W klasach I – III nagrody otrzymało 39 dzieci, świadectwa z paskiem 44 uczniów klas IV – VII.
Członkowie kółka plastycznego uczestniczyli w wielu konkursach. 29 uczniów wzięło udział w konkursie „Przyroda – twój przyjaciel”. 8 najlepszych prac przesłano do MDK w Rzeszowie. Na szczeblu wojewódzkim nagrodzono prace: Justyny Putyło (VII a), Renaty Kotarby i Lidii Pieniowskiej (VIII a). Praca Renaty Kotarby została zakwalifikowana do eliminacji centralnych.
Osiągnięcia sportowe szkoły:

 • I m. w tenisie stołowym – Artur Kaplita;
 • IV m. w rejonie w tenisie stołowym – Adam Ślemp;
 • VI m. w woj. Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – bieg na 60 m. – Grażyna Piorun;
 • III m. w woj. Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – rzut oszczepem – Lucyna Pelc – brązowy medal;
 • I m. w rejonie – sztafeta chłopców – 10 x 800 m;
 • I m. w rejonie – piłka siatkowa chłopców i ręczna dziewcząt;
 • II m. w rejonie – piłka siatkowa dziewcząt i piłka koszykowa chłopców;
 • II m. i srebrny medal drużyny piłki ręcznej dziewcząt w woj. Letnich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
  W bieżącym roku szkolnym wprowadzono nauczanie języka angielskiego dla klas VII i VIII.
  W okresie wakacji 15 naszych harcerzy przebywało na obozie międzynarodowym w Niemczech.
  Rozpoczęto prace remontowe w „Dworku”.

Rok szkolny 1983/84

1 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 1983/84. W szkole działają 4 drużyny zuchowe i 3 harcerskie. Funkcjonują tez kółka przedmiotowe, zrzeszające zdolnych uczniów: polonistyczne, j. rosyjskiego, historyczne, biologiczne, 2 matematyczne, fizyko – chemiczne i plastyczne. W drużynach zuchowych powodzeniem cieszyła się akcja „Zuch na 5”. Harcerze uczestniczyli w jesiennym rajdzie hufcowym, organizowali Turniej Pożarniczy, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i wieczornicę – Historia i tradycje ZHP.
Biblioteka szkolna wspólnie z GBP organizowała konkurs na najlepszego czytelnika, I m. w gminie uzyskał Grzegorz Szul.
5 prac uczestników kółka plastycznego wyróżniono w VIII Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej, były one eksponowane na wystawie w Chełmie Lubelskim. Prace Anny Drążek wyróżniono w wojewódzkim konkursie plastycznym.
Świetlica organizuje zajęcia rekreacyjno – sportowe, kulturalne.
Żywionych i dożywianych jest 210 dzieci. Kółko biologiczne prowadzi hodowlę kwiatów doniczkowych, roślin wodnych, ryb, świnek morskich, dokarmia ptaki i zawiesza w obejściu szkoły budki lęgowe (45 sztuk). Spółdzielnia Uczniowska „Stokrotka” oprócz zwykłego zaopatrzenia w pieczywo, słodycze i artykuły szkolne prowadzi kolportaż podręczników.
10 kwietnia 1984 r. gościł w naszej szkole znany aktor scen warszawskich, August Kowalczyk.
W eliminacjach gminnych konkursów przedmiotowych nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

 • Konkurs Polonistyczny: I m. Marek Bisz – udział w eliminacjach wojewódzkich, II m. Anna Kawalec, III m. Zofia Trzyna i Iwona Południak;
 • Konkurs Języka Rosyjskiego: I m. Dorota Kawalec i Elżbieta Stawarz – udział w eliminacjach wojewódzkich, II m. Marta Pleśniak, III m. Bogusława Leniart;
 • Konkurs Historyczny: I m. Edward Szpunar – udział w eliminacjach wojewódzkich, II m. Andrzej Trzyna, III m. Iwona Południak;
 • Konkurs Biologiczny: I m. Krystyna Pluta – udział w eliminacjach wojewódzkich, II m. Marta Pleśniak, III m. Marek Bisz;
 • Konkurs Chemiczny: I m. Elżbieta Bober, III m. Krystyna Pluta – obie uczestniczyły w eliminacjach wojewódzkich;
 • Konkurs Matematyczny: III m. Alicja Patrzyk;
 • Konkurs Fizyczny: II m. Alicja Patrzyk.
  Sukcesy sportowe szkoły:
 • w kategorii klas I – IV:
  · II m. w gminie Jolanta Jagusztyn – tenis stołowy;
  · III m. w gminie Aneta Cybulska – tenis stołowy;
  · III m. w gminie Witold Kawalec – tenis stołowy;
 • w kategorii klas V – VIII:
  · I m. w gminie Lucyna Dziak – tenis stołowy;
  · II m. w gminie Ewa Kawalec – tenis stołowy;
  · I m. w gminie Paweł Pluta – tenis stołowy;
  · I m. w gminie Mateusz Pałac – tenis stołowy;
  · II i III m. w rejonie: Janusz Król, Andrzej Putyło – tenis stołowy;
  · I m. w gminie i III w rejonie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt;
  · II m. w gminie w zawodach szachowych.
  W wojewódzkim współzawodnictwie SKS – nasz zajął II miejsce.
  15 czerwca 1984 r. uroczyście pożegnano 48 absolwentów. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem i „Srebrną Tarczą” otrzymali: Dorota Kawalec, Justyna Putyło, Elżbieta Stawarz, Elżbieta Bober, Alicja Patrzyk, Krystyna Pluta i Iwona Południak.
  29 czerwca na zasłużone wakacje odeszli uczniowie klas I – VII.
  Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem klas IV – VII otrzymało 48 uczniów, najlepsze wyniki w klasasach I – III – 45 uczniów.

Rok szkolny 1984/85

Nowy rok szkolny 1984/85 wprowadził zmiany w systemie oświatowym. Zlikwidowano zbiorcze szkoły gminne. W Hyżnem powołano stanowisko Gminnego Inspektora Oświaty i Wychowania. Zajęcia dydaktyczne są przez 5 dni, w soboty organizuje się imprezy szkolne, zawody sportowe i praktyki uczniowskie dla klas VI – VII. Dziewczęta realizują profil rękodzielniczo – rzemieślniczy „Haft i koronki”, chłopcy przemysłowy „Elementy przemysłu papierniczego”. W niektóre soboty odbywają się normalne zajęcia lekcyjne (1 raz w miesiącu).
Rok szkolny rozpoczęta 1 września. W 16 oddziałach uczyło się 399 uczniów. 56 uczniów klas VIII ukończyło 14 czerwca 1985 r. naukę w szkole podstawowej. Najlepsi absolwenci to: Katarzyna Bialic, Katarzyna Kowal, Pior Mikrut, Joanna Tadla, Anna Kawalec, Janusz Król, Marek Lewandowski, Krystyna Piech i Zofia Trzyna.
Sukcesem szkoły było zdobycie II miejsca w wojewódzkim Konkursie Polonistycznym przez naszą uczennicę Annę Kawalec. Krystyna Piech reprezentowała szkołę w Konkursie Historycznym.
Rok szkolny zakończono 29 czerwca. 47 uczniów z klas VI – VII otrzymało świadectwa ukończenia klas z wyróżnieniem, wśród klas I – III wyróżniło się 31 uczniów.
Członkowie kółka plastycznego uczestniczyli w 5 wojewódzkich konkursach plastycznych. Praca konkursowa „Moje marzenie” uczennicy Joanny Tadli została zakwalifikowana do eliminacji centralnych.
SKO zdobyła I m. w gminnym konkursie oszczędzania. Bank Spółdzielczy ufundował nagrody rzeczowe za 14 tys. zł dla najsystematyczniej oszczędzających uczniów.
Sukcesy sportowe:

 • I m. w gminie, III w rejonie w czwórboju la chłopców;
 • I m. w gminie – piłka nożna chłopców;
 • II m. w gminie, III w rejonie – biegi przełajowe chłopców;
 • I m. w gminie, XI w województwie – zawody szachowe;
 • I m. w gminie – czwórbój la dziewcząt;
 • I m. w gminie, II w rejonie – Mariusz Pałac, Paweł Pluta – tenis stołowy;
 • II m. w gminie, II w rejonie – Sebastian Cybulski – tenis stołowy;
 • I m. w wojew. IV w strefowych zawodach „Sprawni jak żołnierze” – dziewczęta;
 • V m. w wojew. Letnich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – piłka nożna.
  W Ośrodku Kultury w Hyżnem rozpoczął swą działalność dziecięcy zespół pieśni i tańca „Mali Hyżniacy”, tańczy w nim 16 uczniów naszej szkoły, prezentując wiązanki tańców rzeszowskich i śląskich.

Rok szkolny 1985/86

Rok szkolny 1985/86 rozpoczęto 2 września. Jest to kolejny rok wdrażania reformy programowej szkolnictwa podstawowego. Nowy program nauczania realizujemy w klasie ósmej.
Wzorem lat ubiegłych dla uczniów klas I – III zorganizowano zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, w klasach starszych działają grupy pomocy koleżeńskiej. Uczniowie zdolni rozwijają swe zainteresowania w pracy kółek przedmiotowych z: j. polskiego, j. rosyjskiego, biologii, matematyki, fizyki i chemii. Na zajęciach w/w kółek uczniowie przygotowują się też do egzaminów do szkół ponadpodstawowych. Dzieci uzdolnione artystycznie pracują w kółku plastycznym i kółku żywego słowa.
Do szkoły uczęszcza 404 uczniów. Praktyki uczniowskie, o profilu takim samym jak w roku poprzednim, realizują klasy VII i VIII. „Tajemnicza przygoda” to nazwa imprezy prowadzonej w szkole przez artystów Estrady Rzeszowskiej, którzy wcielali się w postacie bajkowo-baśniowe. Gościliśmy też śpiewaków scen krajowych z koncertem „Polska pieśń patriotyczna”. „Korowód karnawałowy” uświetnił zabawę noworoczną z udziałem aktorów teatru z Rzeszowa.
Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki do Łańcuta, Sandomierza, Krosna, Bóbrki i Żarnowca, klasy VIII przez dwa dni zwiedzały Warszawę.
Do sukcesów szkoły należy zaliczyć:

 • II i III m. w wojewódzkim Konkursie Polonistycznym Anny Drążek i Bożeny Ślemp;
 • I m. w gminie i udział w eliminacjach rejonowych Konkursu Języka Rosyjskiego Małgorzaty Żurek;
 • I m. w gminie i udział w eliminacjach wojewódzkich Zuzanny Ślemp, I m. w rejonie i udział w eliminacjach wojewódzkich Małgorzaty Żurek – Konkurs Biologiczny;
 • I m. w gminie i II w rejonie – Bogumił Kudła – Konkurs Fizyczny.
  Sukcesy sportowe:
 • III m. w województwie w zawodach „Sprawni jak żołnierze” – chłopcy;
 • I m. w rejonie – Mariusz Pałac – badminton;
 • II m. w rejonie – Mariusz Pałac – tenis stołowy;
 • II m. w rejonie – Marek Koba – badminton;
 • III m. w rejonie – Lucjan Dziopak – badminton;
 • I m. w rejonie – Aleksandra Minda – badminton;
 • II m. w rejonie – Grażyna Sowa – badminton;
 • w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w grze podwójnej srebrny medal zdobyli Mariusz Pałac i Marek Koba, V m. w zawodach strefowych;
 • I m. w rejonie – biegi przełajowe – dziewczęta;
 • I m. w rejonie – piłka koszykowa – chłopcy;
 • II m. w rejonie – piłka koszykowa – dziewczęta;
 • II m. w rejonie – wielobój la – klasy V – VI;
 • II m. w rejonie – sztafeta olimpijska;
 • II m. w rejonie – piłka ręczna – chłopcy;
 • III m. w rejonie – piłka nożna – chłopcy;
 • IV m. w woj. biegach przełajowych o puchar Kuratora Oświaty i Wychowania.
  13 czerwca 1986 r. 61 absolwentów opuściło mury naszej szkoły. Najlepsi z nich to: Bożena Bała, Tomasz Bialic, Anna Drążek, Mariusz Pałac, Bożena Sowa, Bożena Ślemp, Robert Sztycharz, Zuzanna Ślemp i Małgorzata Żurek.
  Zakończenie roku szkolnego odbyło się 28 czerwca. Świadectwa ukończenia klas IV – VII z wyróżnieniem otrzymało 55 uczniów.

Rok szkolny 1986/87

1 września rozpoczęto rok szkolny 1986/87. W 15 oddziałach uczy się 390 uczniów, w 2 oddziałach przedszkolnych jest 53 dzieci. Podobnie jak w latach poprzednich funkcjonują w szkole: Samorząd Szkolny, drużyny harcerskie i zuchowe, LOP, SKO, PCK, SKS, kółka przedmiotowe, kółko plastyczne, 20 uczniów z klas V – VIII tańczy w zespole „Hyżniacy”, kilku gra w dętej orkiestrze strażackiej. W wolne soboty odbywają się praktyki uczniowskie dla klas VII – VIII, zajęcia SKS, imprezy szkolne i wycieczki. Dowożone są dzieci z Nieborowa i Nowej Wsi – Borówek.
4 grudnia gościliśmy górnika – Adolfa Dziopaka – pochodzącego z Hyżnego. Pełna gala mundurowa – czapka z pióropuszem, ordery i odznaki, górnicza szabla – były przedmiotem podziwu i szczególnego zainteresowania uczniów. Gość opowiadał o swojej pracy i obyczajach górniczych.
8 stycznia 1987 r. z koncertem „Poznajmy się z piosenką” gościli u nas artyści Polskiego Radia i Telewizji.
Ostre mrozy i duże śniegi powodowały w styczniu przerwy w dowozie uczniów, szczególnie z Borówek. W okresie ferii zimowych 2 uczennice wyjechały na plener plastyczny do Lublina.
Niedziela 15 marca zamieniła naszą szkołę w duży ośrodek zdrowia. 16 lekarzy – specjalistów udzielało porad mieszkańcom wsi w ramach tzw. „Białej Niedzieli”.
W kwietniu – Miesiącu Pamięci Narodowej – z pięknym koncertem słowno-muzycznym wystąpili artyści scen warszawskich.
W nocy z piątku 22 na sobotę 23 maja wylała Tatyna, niszcząc wiele pól i obejść gospodarskich i mostów.
„Trzeźwość – Kultura – Bezpieczeństwo” to nazwa imprezy, która odbyła się 27 maja. W programie znalazły się m.in.: konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla dzieci i dorosłych, film o skutkach alkoholizmu na drogach. W części artystycznej prezentowały się zespół taneczny „Hyżniacy” i orkiestra dęta z Dylągówki. Oprócz uczniów w spotkaniu liczny udział wzięli rodzice i przedstawiciele zakładów pracy.
30 maja odbyła się inauguracja Dni Kultury i Sporu oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka. Po raz pierwszy w drodze plebiscytu wyłoniono 10 najlepszych sportowców szkoły. Oto oni: Aleksandra Minda, Renata Opioła, Katarzyna Trzyna, Lucyna Baran, Piotr Kyc, Lucjan Dziopak, Waldemar Kawalec, Zofia Zagórska, Robert Wojtyło i Paweł Pluta.
12 czerwca pożegnaliśmy absolwentów. Ewa Bukała, Małgorzata Dziura, Waldemar Kawalec, Piotr Ossoliński, Ewa Bembenek i Teresa Mitał otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
Świadectwa z paskiem w klasach IV – VII otrzymało 49 uczniów.
Sukcesy szkoły:

 • II m. w wojewódzkim konkursie plastycznym „Pokój między narodami świata” – Jolanta Wróbel;
 • III m. w województwie w wielobojach la i zawodach „Sprawni jak żołnierze” – Katarzyna Trzyna;
 • IV m. w województwie – Aleksandra Minda – badminton;
 • V m. w województwie – Małgorzata Dziura – badminton;
 • VI m. w województwie – Grażyna Sowa – badminton;
 • V m. w województwie – Zofia Zagórska – wielobój la;
 • III m. w województwie – Renata Opioła – biegi przełajowe;
 • I m. w województwie – biegi przełajowe – drużyna dziewcząt i VI w Makroregionie Małopolska;
 • III m. w województwie – drużynowo – badminton;
 • II m. w województwie – biegi drużynowe o puchar ZOW SZS;
 • III m. w województwie – sztafeta olimpijska dziewcząt.
  W konkursie „Sport dla każdego” nasz SKS zajął I m. w województwie. Nagrody to 100 tys. zł na zakup sprzętu i wyjazd 6 uczniów na ogólnopolską imprezę sportową do Szczecina. Otrzymaliśmy tez wyróżnienie i dyplom Ministra Oświaty i Wychowania.
  SU „Stokrotka” zajęła I m. w wojewódzkim konkursie „Działamy samorządnie, oszczędnie i nowocześnie”.
  Uczeń Janusz Korniak w Konkursie Matematycznym zdobył I m. w gminie i rejonie oraz dyplom za udział w eliminacjach wojewódzkich.
  W wojewódzkim konkursie „Młodość – Trzeźwość” zajęliśmy II m.

Rok szkolny 1987/88

1 września rozpoczęliśmy uroczyście rok szkolny 1987/88. Gościł u nas pan Kazimierz Sowa z Chicago, były kierowca gen. Sikorskiego.
W konkursach przedmiotowych z języka polskiego, historii, matematyki i fizyki nasi uczniowie zajmowali czołowe miejsca w gminie. Największym sukcesem było zdobycie IV m. w wojewódzkim Konkursie Polonistycznym przez Agnieszkę Ossolińską. W konkursie „Sprawni jak żołnierze” drużyna dziewcząt zajęła I m. w województwie i III w Makroregionie Małopolska, drużyna chłopców – II m. w województwie.
Uczeń Waldemar Ślemp (VII a) reprezentował szkołę w ogólnopolskich wielobojach specjalistycznych w Płocku.
Do 15 oddziałów uczęszczało 395 uczniów.
10 czerwca 1988 r. pożegnaliśmy absolwentów, spośród których najlepszymi uczniami byli: Zofia Bała, Elżbieta Żygała, Agnieszka Ossolińska, Halina Litwin, Małgorzata Bieniek, Anna Janik, Teresa Opioła, Alicja Sztycharz i Jolanta Kłoda.
24 czerwca na zasłużone wakacje odeszli pozostali uczniowie. W klasach IV – VII świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 55 uczniów.

Rok szkolny 1988/89

1 września rozpoczął się rok szkolny 1988/89. W szkole uczy się 378 uczniów i 51 dzieci w oddziałach przedszkolnych.
Organizowano, podobnie jak w latach poprzednich, uroczyste pasowanie na uczniów, Żakinadę, Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Dzień Kobiet, Święto Pracy, Dzień Zwycięstwa, uroczysty apel poświęcono 108 rocznicy urodzin gen. Sikorskiego. Klasy VII i VIII, oprócz języka rosyjskiego, uczą się języka angielskiego.
W eliminacjach wojewódzkich Konkursu Historycznego wzięli udział Adam Drążek i Paweł Szemberski.
W wojewódzkim konkursie „Sprawni jak żołnierze” drużyna chłopców zajęła II m., dziewcząt III. Indywidualnie Wioletta Majchrowska zdobyła II lokatę, Tomasz Tryksza III.
W zawodach Makroregionu Małopolska sztafeta olimpijska wywalczyła III m., a Waldemar Ślemp (VIII a) w czwórboju rzutowym zajął I m. i po raz drugi uczestniczył w zawodach ogólnopolskich.
Organizowano wycieczki do Oświęcimia, Sandomierza, Baranowa, w Bieszczady i rowerową przez Pogórze Dynowskie.
6 czerwca 1989 r. odbyło się spotkanie nauczycieli z rodzicami i uczniami wyróżniającymi się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.
9 czerwca pożegnano 60 absolwentów, wśród których najlepszymi byli: Aneta Cybulska, Adam Drążek, Renata Tadla, Agnieszka Trzyna, Witold Wróbel, Wioletta Majchrowska, Paweł Szemberski i Teresa Opioła.
23 czerwca zakończono rok szkolny, 56 uczniów z klas IV – VII otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.

Rok szkolny 1989/90

Rok szkolny 1989/90 rozpoczęto 1 września. W ramach działalności wychowawczej nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową w Nakoniecznom na Ukrainie. W ramach wymiany bezdewizowej duża grupa uczniów i nauczycieli ukraińskich gościła u nas w grudniu przez 5 dni. Nasi uczniowie i nauczyciele rewizytowali ich w maju 1990, zwiedzając m.in. Lwów.
Sukcesy sportowe szkoły:

 • IV m. w woj. drużynowo – badminton;
 • V m. w woj. – Sebastian Cybulski i Paweł Dziopak – badminton;
 • VI m. w woj. – Aneta Szczoczarz i Magdalena Majchrowska – badminton;
 • I m. w okręgowych mistrzostwach młodzików – Aneta Szczoczarz;
 • II m. w okręgowych mistrzostwach młodzików – Magdalena Majchrowska;
 • II m. w okręgowych mistrzostwach młodzików – Robert Kyc;
 • IV m. w okręgowych mistrzostwach młodzików – Daniel Paściak;
 • V m. w woj. – Halina Jeziorska – rzut oszczepem;
 • VI m. w woj. – Paweł Dziopak – rzut oszczepem.
  W zawodach strefowych „Sprawni jak żołnierze” chłopcy zajęli V m.
  6 czerwca pożegnaliśmy absolwentów, pozostałych uczniów 22 czerwca. Najlepszymi absolwentami byli: Dariusz Baran, Sebastian Cybulski, Agnieszka Stawarz, Katarzyna Trzyna, Alicja Paściak, Janusz Żurek, Małgorzata Żyła, Jerzy Ossoliński, Aleksandra Ossolińska, Paweł Wojtyło, Sławomir Kowal i Edyta Paściak.

Rok szkolny 1990/91

Rok szkolny 1990/91 rozpoczął się w kościele parafialnym mszą św., w której uczestniczyli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Na uroczystość do szkoły przybył tez Wójt Gminy – p. Józef Pelc.
Szkoła przyjęła nowy regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania. Z zachowania można otrzymać oceny: wzorową, bardzo dobrą, odpowiednią, nieodpowiednią i naganną. Z przedmiotów nauczania: celującą – 6, bardzo dobrą – 5, dobrą – 4, dostateczną – 3, mierną – 2 i niedostateczną – 1.
W szkole działają kółka przedmiotowe i zainteresowań: polonistyczne, historyczne, matematyczne, fizyczne, plastyczne i fotograficzne.
W okresie ferii zimowych (28.01 – 9.02.1991) gościliśmy sportowców z woj. katowickiego.
23 kwietnia ’91 przebywał w szkole z wizytą ks. biskup Edward Białogłowski. Uroczyście obchodzono 110. rocznicę urodzin generała W. Sikorskiego.
19 czerwca naukę zakończyły klasy ósme. Najlepsi absolwenci to: Joanna Bukała, Agnieszka Bukała, Anna Drabik, Roman Starzak, Ewelina Trzyna, Agnieszka Kowal, Nina Majchrowska, Barbara Plezia i Katarzyna Zarzycka.
21 czerwca kończy się rok szkolny. Świadectwa ukończenia z wyróżnieniem klas IV – VII otrzymało 55 uczniów.

Rok szkolny 1991/92

W roku szkolnym 1991/92 do szesnastu oddziałów uczęszczało 414 uczniów, prowadzono też 2 oddziały przedszkolne.
Podobnie jak w latach poprzednich uroczyście pasowano na uczniów dzieci z klas pierwszych, obchodzono Dzień Nauczyciela i Święto Niepodległości.
6 grudnia, wraz ze świętym Mikołajem, pojawił się w szkole pierwszy numer „Kogla – Mogla”, pisemka redagowanego przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.
Powołano też do życia Szkolną Ligę NBA i zorganizowano wielki mecz: NAUCZYCIELE- UCZNIOWIE. Nauczyciele „wskoczyli w dresy i popędzili do sali gimnastycznej”, by rozegrać niezwykły mecz i wygrali!!!
Do szkoły uczęszcza 366 uczniów o 48 sześciolatków. Z żywienia korzysta około 200 uczniów.
Sukcesy szkoły:

 • laureatką woj. Konkursu Polonistycznego została Jadwiga Rożek;
 • laureatką woj. Konkursu Historycznego – Ewa Sochacka;
 • na szczeblu regionu wyróżnili się:
  · z historii – Jadwiga Rożek i Marcin Gajda,
  · z języka rosyjskiego – Janina Błońska.
  Również członkowie SKS osiągnęli cenne wyniki. Najważniejsze to:
 • tenis stołowy – eliminacje gminne:
  · I m. Magdalena Majchrowska,
  · II m. Wiesław Kawalec,
  · III m. Aneta Szczoczarz;
 • piłka nożna (chłopcy kl. VII) – I m. w gminie;
 • piłka koszykowa dziewcząt – II m. w rejonie;
 • badminton – III m. w woj., a w grach pojedynczych – I m. Aneta Szczoczarz, II m. Daniel Paściak.

Rok szkolny 1992/93

Rok szkolny 1992/93 rozpoczęto 1 września. W uroczystości tej wziął udział pan Kazimierz Sowa z Chicago. Szkoła otrzymała nowy autobus – AUTOSAN – dowożący uczniów na zajęcia.
W 16 oddziałach uczy się 373 uczniów, w oddziałach przedszkolnych jest 41 dzieci.
Po raz pierwszy w tym roku uczniowie klas ósmych wyjeżdżają do Rzeszowa na zajęcia komputerowe, prowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Politechnicznym.
W związku z przypadającą w 1993 r. 112 rocznicą urodzin i 50 rocznicą śmierci gen. Sikorskiego organizowany jest w szkole cykl imprez poświęconych naszemu Bohaterowi.
W dniach 17 – 22 maja odbył się plener malarki uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie pn. „Hyżne ‘93”. Uczestniczyło w nim 25 uczniów i kilkoro nauczycieli. Plonem pleneru stały się obrazy zabytków Hyżnego i miejsc związanych z dzieciństwem i młodością Generała.
Główna impreza pn. „Generał Sikorski – Syn Tej Ziemi” – zorganizowana przez Radę Rodziców i dyrekcję szkoły odbyła się 20 czerwca. Młodzież szkolna przygotowała montaż słowno – muzyczny „Żołnierski Szlak”. Wystąpiły też: orkiestra szałamaistek z WDK w Rzeszowie, zespół ludowy „Pogórzanie” ze Strzyżowa i kapela pana E. Rokity. Odbyła się aukcja obrazów uczniów PLSP w Rzeszowie.
Automobilklub Rzeszowski zorganizował terenowy rajd samochodowy zakończony próbami sprawnościowymi na szkolnym boisku sportowym.
W konkursach przedmiotowych laureatami na szczeblu rejonu zostali: Ewa Sochacka i Marcin Gajda z j. polskiego, Lucyna Rybka z j. rosyjskiego.
Klasy VIII ukończyły naukę 23 czerwca. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali: Agnieszka Dziopak, Bogusław Drabik, Wiesław Kawalec, Karina Pociask, Lucyna Rybka, Krzysztof Staniszewski, Anna Starzak, Mariola Trzyna, Joanna Wróbel, Mirosław Dyrak, Marcin Gajda, Paulina Piekarska i Ewa Sochacka.
25 czerwca na zasłużone wakacje odeszli pozostali uczniowie. Świadectwa z paskiem w klasach IV – VII otrzymało 37 uczniów.
Sportowe sukcesy szkoły:

 • I m. w gminie – Wiesław Kawalec – tenis stołowy;
 • I m. w gminie i rejonie – Mirosław Trzyna – badminton;
 • IV m. w woj. biegach przełajowych – Renata Łoza i Marek Król, drużynowo;
 • I m. w gminie – piłka nożna – kl. VIII i młodsi;
 • I m. w gminie i rejonie – piłka nożna kl. VI;
 • I m. w gminie i rejonie – piłka siatkowa chłopców;
 • I m. w gminie i rejonie – badminton;
 • I m. w gminie – tenis stołowy kl. VI.
  Kontynuacją obchodów 50 rocznicy śmierci gen. Sikorskiego była impreza zorganizowana 18 lipca. W programie były m.in.: msza św. w kościele parafialnym, musztra paradna Garnizonowej Szkoły Wojskowej, występ uczniów naszej szkoły, zespołu ludowego „Rochy” z Sędziszowa, kapeli z Wygnańca i „Magrysiów” z Rzeszowa. Była też aukcja obrazów, loteria fantowa, szereg konkursów sprawnościowych i kiermasz handlowy. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem.

Rok szkolny 1993/94

Rok szkolny 1993/94 rozpoczęto 1 września. Pracę wychowawczą zdominowała problematyka sprowadzenia prochów gen. Sikorskiego do Krakowa i odsłonięcia Jego pomnika w Rzeszowie.
17 września prochy Generała sprowadzono na Wawel. 18 września delegacja uczniów, nauczycieli i mieszkańców Hyżnego uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Sikorskiego w Parku Łączności z Macierzą w Rzeszowie.
W marcu 1994 r. odbył się w Rzeszowie finał wojewódzkiego harcerskiego konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. I m. w kategorii zuchów zdobył nasz uczeń klasy II a, Paweł Żygała.
Mistrzostwo województwa w badmintonie zdobyli: w kategorii młodzików – Szczepan Trzyna, w kategorii juniorek młodszych – Urszula Mularz.
W wojewódzkich igrzyskach w badmintonie reprezentacja naszej szkoły – Urszula Mularz, Renata Mularz, Marek Król i Szczepan Trzyna – zajęła III m.
22 czerwca opuścili szkołę absolwenci, składając zgodnie z tradycją ślubowanie na jej sztandar.
Najlepsi absolwenci to: Barbara Bogdan, Katarzyna Kontor, Alicja Krajewska, Edyta Majchrowska, Beata Murias, Sławomir Trzyna, Grzegorz Baran, Agnieszka Bukała, Mariusz Chrząstek, Marcin Kawalec, Joanna Sowa, Iwona Sztycharz, Anna Tadla i Małgorzata Żygała.
Tytuł laureata woj. Konkursu Języka Rosyjskiego uzyskała Joanna Sowa, na szczeblu rejonu – Iwona Sztycharz.
24 czerwca na wakacje odeszli uczniowie klas 0 – VII. Świadectwa z paskiem otrzymało 34 uczniów.

Rok szkolny 1994/95

1 września rozpoczęto rok szkolny 1994/95. W 16 oddziałach uczy się 376 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 38 dzieci. W szkole pracuje 29 nauczycieli i 12 osób personelu obsługowego.
10 listopada 1994 r. delegacja nauczycieli, rodziców i uczniów uczestniczyła w uroczystości nadania imienia gen. Sikorskiego Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.
14 stycznia 1995 r. odbył się w Rzeszowie finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie, nasza drużyna zdobyła III miejsce.
17 lutego w Hufcowym Przeglądzie Piosenki Zuchowej w Tyczynie naszą szkołę reprezentowały zuchy z DZ „Leśne Skrzaty”.
GOK w Hyżnem zorganizował konkurs recytatorski poezji Jana Brzechwy, naszą szkołę i gminę w eliminacjach wojewódzkich reprezentowali: Paweł Żygała, Ewelina Pluta, Tomasz Zawora, Małgorzata Nycz, Marzena Kotarba i Tomasz Kłoda.
Paweł Żygała (III a) po raz drugi zwyciężył w wojewódzkim konkursie „Strofy o Ojczyźnie”.
Do eliminacji wojewódzkich Konkursu Matematycznego zakwalifikowała się Renata Marszałek.
Paweł Żygała zwyciężył w międzywojewódzkim konkursie recytatorskim poezji Joanny Kulmowej pn. „Pisarze dzieciom”.
Karolina Dormanow otrzymała nagrodę specjalną w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim i zakwalifikowała się do Międzynarodowego Festiwalu Słowa.
Szkoła przystąpiła do tworzenia pracowni komputerowej, wykorzystano do tego celu salę po bibliotece, która znalazła pomieszczenie na poddaszu. Wydatnej pomocy finansowej udzielili Urząd Gminy i Rada Rodziców. Zakupiono 3 komputery PC 386SX, Urząd Gminy przekazał komputer PC 286. Wystąpiono też z prośbą do Fundacji Dla Polski z Warszawy, wspierającej nowoczesne inicjatywy i rozwiązania organizacyjne w szkołach. 28 czerwca 1995 r. zarząd Fundacji przyznał nam dotację w wysokości 10 500 franków francuskich.
Najlepszymi sportowcami roku zostali: Szczepan Trzyna, Adam Koba, Małgorzata Kyc, Gabriela Szczoczarz, Mirosław Trzyna i Grzegorz Buda.
Klasy ósme opuściły szkołę 21 czerwca, pozostałe 23 czerwca 1995 r.
Najlepszymi absolwentami szkoły byli: Renata Marszałek, Marek Król, Paweł Mikrut, Alicja Staniszewska, Alina Szemberska, Małgorzata Madera, Regina Majchrowska i Urszula Malska.

Rok szkolny 1995/96

1 września rozpoczął się rok szkolny 1995/96. W 16 oddziałach uczy się 380 uczniów, w 2 oddziałach przedszkolnych jest 39 dzieci. Klasy ósme po raz pierwszy w tym roku zamiast techniki mają informatykę. Język angielski został wprowadzony do klasy piątej, uczniowie klas pozostałych mogą uczyć się go za odpłatnością rodziców.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych z języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki i biologii.
25 maja 1996 r. zmarł w Chicago pan Kazimierz Sowa – były kierowca gen. Sikorskiego. Pogrzeb, w którym uczestniczyła delegacja uczniów, nauczycieli i mieszkańców Hyżnego odbył się 3 czerwca w Tyczynie.
Warte odnotowania sukcesy szkoły:

 • II m. w rejonie – piłka koszykowa chłopców;
 • II m. w rejonie – piłka ręczna chłopców;
 • IV m. w wojewódzkich mistrzostwach indywidualnych gry w badmintona – Adam Koba;
 • V m. w województwie w badmintonie – Szczepan Trzyna;
 • V m. w województwie w badmintonie – Barbara Kyc;
 • III m. w strefowych eliminacjach do mistrzostw Polski w badmintonie – gra podwójna – Szczepan Trzyna i Wojciech Bukała;
 • IV m. w Międzynarodowych Zawodach 14-latków w grze podwójnej w badmintona – Szczepan Trzyna i Wojciech Bukała;
 • II m. w Wojewódzkim Turnieju Mini-piłki ręcznej dziewcząt kl. V;
 • I m. w Wojewódzkim Turnieju Mini-badmintona – Tomasz Koba;
 • II m. w Wojewódzkim Turnieju Mini-badmintona – Łukasz Garlak.
  W bieżącym roku szkolnym odbyło się kilka wycieczek, m.in. rajd rowerowy do Słonnego – kl. VIII, Wieliczka – Częstochowa – kl. VII, Baranów – Sandomierz – kl. V, Bóbrka – Odrzykoń – Prządki – kl. IV, Solina – kl. II.
  Nasi wzorowi tegoroczni absolwenci to: Agata Kawalec, Anna Marszałek, Justyna Ossolińska, Wojciech Bukała, Iwona Bukała, Agata Madera, Dorota Nycz, Aneta Rybka, Agnieszka Ślemp.

Rok szkolny 1996/97

Rok szkolny 1996/97 rozpoczęto 2 września. Szkoła liczyła 383 uczniów w kl. I – VIII i 54 dzieci w oddziałach przedszkolnych.
W bieżącym roku szkolnym we wszystkich klasach wprowadzono trzecią godzinę wychowania fizycznego. W czasie wakacji, dzięki pomocy finansowej Rady Rodziców odmalowano 4 sale i urządzono nową salę dla świetlicy szkolnej. Klasy ósme uczą się informatyki, korzystając z 7 komputerów.
Klasy V – VIII uczą się j. rosyjskiego, kl. VI ma też j. angielski. Chętni z pozostałych klas uczą się j. angielskiego za odpłatnością rodziców. Zajęcia te prowadzi lektorka z Fundacji Nauki Języków Obcych.
8 maja 1997 r. gościł w naszej szkole biskup diecezji przemyskiej – Stefan Moskwa, który wizytując parafię spotkał się z nauczycielami i pracownikami szkoły.
Klasy ósme zakończyły naukę 18 czerwca, klasy 0 – VII – 20 czerwca 1997 r.
Najlepsi absolwenci to: Agnieszka Baran, Izabella Dziopak, Łukasz Majchrowski, Sabina Majchrowska, Anna Rajer, Karina Rożek, Sławomir Litwin, Marzena Wróbel, Wiktor Zając, Katarzyna Bajda.
Świadectwa z paskiem w kl. IV – VII otrzymało 52 uczniów.

Rok szkolny 1997/98

1 września to początek roku szkolnego 1997/98. Do nauki i pracy przystępuje 399 uczniów kl. I – VIII, 52 dzieci z oddziałów przedszkolnych i 30 nauczycieli.
Klasy piąte uczą się tylko j. angielskiego, klasy ósme j. rosyjskiego i nieobowiązkowo j. angielskiego. Ze względu na dużą liczbę uczniów klas VII (65) utworzono trzy oddziały tej klasy.
16 naszych uczniów (chłopców) w dniach 11 – 25 czerwca 1998 r. przebywało na obozie szkoleniowo – integracyjnym w miasteczku Serpa w Portugalii. Była to nagroda za zajęcie I m. w finale turnieju piłki nożnej szkół Doliny Strugu w ramach projektu „Poznajmy się”, finansowanego ze środków „PHARE FIESTA”.
„Hyżne poza konkurencją” – tak prasa rzeszowska oceniła występ naszych biegaczy w woj. Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. Drużynę dziewcząt stanowiły: Beata Kieraś, Justyna Gardzińska, Anna Kołodziej, Justyna Trzyna, Urszula Opioła, Natalia Sowa, Agnieszka Bukała, Elżbieta Kontor i Magdalena Marszałek. Drużyna chłopców to: Wojciech Szpunar, Marcin Bialic, Witold Jamrozik, Łukasz Mazurek, Marek Bazan, Krzysztof Pluta, Grzegorz Rybka, Piotr Woźniak, Mirosław Marszałek i Paweł Bogdan.
Wzorowi absolwenci tego roku to: Anna Baran, Tomasz Baran, Wiesław Bukała, Katarzyna Marszałek, Małgorzata Ossolińska, Marek Szpala, Edyta Zając, Marcin Bialic, Agata Garlak, Bogusław Ostrowski, Urszula Bukała, Joanna Jamróz, Wioletta Kawalec, Agnieszka Nycz, Paweł Piątek i Karolina Zawada.

Rok szkolny 1998/99

Rok szkolny 1998/99 rozpoczął się 1 września. W szkole pracuje 29 nauczycieli i 8 pracowników obsługowych. Od 1 września 1999 r. wejdzie w życie nowa reforma oświaty, w związku z czym trwają w naszej gminie prace przygotowujące do utworzenia gimnazjum. Nauka w szkole podstawowej będzie trwać 6 lat.
Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali: Natalia Sowa, Katarzyna Bialic, Alina Cybulska, Marcin Majchrowski, Marcin Bialic, Justyna Gardzińska, Lidia Janik, Magdalena Marszałek, Magdalena Putyło, Beata Karaś z klas ósmych oraz Beata Bukała, Kamila Janik, Natalia Kotarba, Marcin Paściak, Łukasz Cycak, Damian Majchrowski, Łukasz Garlak, Patrycja Ossolińska i Iwona Gołąb – absolwenci 6-letniej szkoły podstawowej.

Rok szkolny 1999/2000

1 września rozpoczęto rok szkolny 1999/2000, w którym nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat. Mamy więc klasy 0-VI i VIII. W budynku naszej szkoły uczą się 3 oddziały klas pierwszych gimnazjum, a 2 w SP w Dylągówce. W związku z tym część nauczycieli uczy w obu szkołach (podstawowa i gimnazjum), kilkoro przeszło na etat do gimnazjum. Języka angielskiego uczą się wszyscy uczniowie klas I-VI, VIII – języka rosyjskiego i języka angielskiego za odpłatnością rodziców.
Dla uczniów klas ósmych wprowadzono zajęcia „Siedem kroków”, 8 spotkań dla uczniów, 2 dla rodziców. Mają one na celu udzielenie pomocy uczniom w powstrzymywaniu się od nałogów, przemocy i zachęcanie do zdrowego stylu życia.
Do szkoły uczęszcza 340 uczniów i 52 dzieci do oddziałów przedszkolnych. W świetlicy stałymi zajęciami objęto 55 uczniów dowożonych i dojeżdżających.
Do sukcesów szkoły należy zaliczyć wyróżnienia w wojewódzkim konkursie plastycznym pn. „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w kulturze Polaków” – Rafał Wała, Honorata Cycak, Wioletta Majchrowska, Anna Trzyna, Piotr Tadla, Joanna Szura, Alicja Ślemp, Edyta Mitał, Ewelina Pluta, Dorota Rabczak, Anna Kmiotek, Alicja Jamróz, Agnieszka Lubas.
W wojewódzkim konkursie „Milenium” wyróżnieni zostali: Faustyna Bukała, Elżbieta Woźniak, Marzena Kotarba i Krzysztof Marszałek.
W gminnym konkursie „Poeci i pisarze dzieciom” II miejsce zajęli: Monika Mazurek, Alicja Ślemp, Paweł Szczygieł, Aneta Mitał i Alicja Jamróz.
I miejsce w gminie i wyróżnienie w województwie w tym konkursie zdobyła Agnieszka Sieńko.
Osiągnięcia sportowe:

 • I m. w powiecie w Indywidualnych Biegach Przełajowych kl. III – IV i V m. w województwie,
 • I m. w powiecie w Indywidualnych Biegach Przełajowych kl. V – VI i VI m. w województwie.
  20 maja w 2000 r. dla uczniów kl. VI, VIII i I gimnazjum zorganizowano konkurs wiedzy o życiu i działalności gen. Sikorskiego. Najlepsi byli reprezentanci klas ósmych.
  W II etapie Konkursu Biologicznego uczestniczył Grzegorz Sroka, a w II etapie Konkursu Historycznego – Paweł Korniak, Ewelina Pluta i Paweł Żygała.
  Tegoroczne wycieczki: klasy pierwsze – Zamość, drugie – Bolestraszyce – Przemyśl, trzecie – Kraków – Wieliczka, czwarte – Bolestraszyce – Przemyśl – Kalwaria Pacławska i Krasiczyn, piąte – Odrzykoń – Żarnowiec – Dukla, szóste – ekologiczna Chmielnik – Błażowa – Rezerwat „Majki” i Pieniny, ósme – Nałęczów – Kazimierz Dolny.
  Rok szkolny zakończono 21 czerwca 2002 r.
  Wyróżnieni absolwenci klas ósmych: Marcin Dykiel, Paweł Korniak, Grzegorz Lubas, Natalia Krajewska, Tomasz Mazurek, Urszula Opioła, Agnieszka Sieńko, Ewelina Słomiana, Grzegorz Sroka, Michał Szpala, Małgorzata Trzyna, Paweł Żygała, Marzena Kotarba, Edyta Mitał, Ewelina Pluta, Dorota Rabczak, Justyna Sroka, Elżbieta Woźniak i Tomasz Zawora.
  W klasach szóstych najlepsze wyniki osiągnęli: Monika Mazurek, Magdalena Bukała, Agnieszka Koba, Konrad Kotarba, Marcin Szpala, Joanna Tadla, Iwona Rybka, Karolina Marszałek, Krzysztof Marszałek, Łukasz Paściak, Jolanta Pluta i Robert Słomiany.
  W klasach IV – V świadectwa z paskiem otrzymali: Jolanta Bukała, Honorata Cycak, Bogdan Dykiel, Faustyna Bukała, Alicja Jamróz, Natalia Król, Katarzyna Gaweł, Jadwiga Jaworska, Sylwester Piech, Renata Pietras, Karina Szczepańska, Kornelia Trzyna, Karolina Kusz, Joanna Ossolińska, Karolina Szczygieł, Rafał Wała, Elżbieta Baran, Marzena Opioła, Patrycja Sowa, Anna Trzyna, Tomasz Jamróz, Paweł Kurasz, Monika Lubas, Pamela Ślemp.
Skip to content