Projekt UE

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Nazwa beneficjenta: Gmina Hyżne

Tytuł projektu: Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne

Cel projektu:

Edukacja przedszkolna ma bardzo duże znaczenie dla dalszego kształcenia dzieci i pozytywnie wpływa na dalszą edukację szkolną. Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju, ponieważ możliwości intelektualne człowieka w znacznym stopniu kształtują się w tym okresie. Większość predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym.

Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dzieci przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy moment na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych lub terapię zaburzeń. Stąd zapewnienie lepszego dostępu dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Hyżne (województwo podkarpackie), poprzez utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w gminie Hyżne. Projekt ma na celu utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci
w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wysoka jakość usług edukacyjnych zostanie zapewniona poprzez realizację (cele szczegółowe) dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz zwiększających szanse edukacyjne dzieci na dalszym etapie nauki:

 • zajęć logopedycznych,
 • zajęć z integracji sensorycznej.

Zajęcia te wyrównają dysharmonie rozwojowe oraz przygotują dzieci do nauki w szkole. Ponadto poprzez zwiększenie kompetencji nauczycieli przedszkolnych poprzez ich udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego:

 • metodyka zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośrodku wychowania przedszkolnego
 • planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola
 • wspomaganie nauki dzieci oraz motywowanie do działania
 • praca z dziećmi sprawiającym trudności dydaktyczno-wychowawcze
 • wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie rozwoju dzieci
 • choreoterapia
 • gimnastyka prozdrowotna z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do powstania nowych miejsc wychowania przedszkolnego, co będzie miało bezpośredni wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP 2014-2020, tj. zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, ale również potwierdzi właściwą realizację priorytetu temat 2.1 Edukacja w ramach II dziedziny działań strategicznych Kapitał ludzki i społeczny Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.08.2021 r.

Planowane efekty:

 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25 sztuk
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 15 osób
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikację lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 2 osoby

Dzięki projektowi zwiększy się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie Hyżne.

Grupa docelowa:

 • 25 dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty,
 • nowoutworzony oddział ośrodka wychowania przedszkolnego w gminie Hyżne w województwie podkarpackim,
 • 2 nauczycieli, którzy dzięki wybranym formom doskonalenia zawodowego będą mogli rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze.

Wartość projektu: 375 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 337 200,00 zł

Skip to content