Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem: www.sp.hyzne.net

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 23.11.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6.05.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • cześć zamieszczonych informacji w postaci załączników jest w formie skanów,
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 06.05.2021 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu, a w nim:

 • podwyższony kontrast (wybór koloru tła)
 • możliwość powiększania liter,
 • możliwość pomniejszania liter,
 • odcienie szarości,
 • kontrast w negatywie
 • czytelna czcionka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Tupaj, adres email: artur.tupaj@sp.hyzne.net

Informacje na temat procedury skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/).

Dane teleadresowe podmiotu

Adres: 36-024 Hyżne, Hyżne 615a

tel.: 17 22 95 168

e-mail: sphyzne@intertele.pl

strona internetowa: www.sp.hyzne.net

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły (budynek dawnego Gimnazjum w Hyżnem) prowadzi główne wejście (wejście do szatni) oraz wejście boczne (bliżej boiska Orlik). Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych, jednakże osoby niepełnosprawne mogą wjechać na teren szkoły i zaparkować w pobliżu wejścia głównego.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i szatnie) znajduje się korytarz. Budynek posiada jedną windę.
 5. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content